Umowa – terapia logopedyczna – indywidualne 2022/2023

pomiędzy Vocaling Studio Sylwia Wasilewska 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 18A, vocalingstudio@gmail.com tel. 792-951-931

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko Rodzica, adres, telefon, e-mail

umowa dotyczy regularnych zajęć z:………………………………………………………….,……………………………………………………………….

Zajęcia odbywać się będą: w …………………………………………godz…………………….

I. Zajęcia

 1. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, emisji i rehabilitacji głosu, logopedii, itp. Kursy są prowadzone w roku szkolnym (od września do czerwca oraz w wakacje).

 2. Lekcja indywidualna trwa 45 minut.

 3. Lekcje indywidualne organizowane są w wyznaczonym na stałe terminie, w trybie – jedno spotkanie w tygodniu. Uczeń lub Rodzic zobowiązany jest przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego do poinformowania studia o ewentualnych planowanych zmianach w ilości lekcji indywidualnych. Przekazanie informacji odbywa się poprzez wskazany numer telefonu.

 4. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem ucznia lub jeśli uczeń jest osobą niepełnoletnią – Rodzica do przestrzegania ustalonych w niej zasad.

 5. Uczeń, Rodzic zobowiązany jest do przekazywania informacji bądź okazania dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka, dotychczasowych diagnoz, realizowanych form terapii mogących mieć wpływ na ustalenie celowości procesu terapii.

 6. Jeśli zajdzie taka potrzeba rodzic zobowiązuje się do wykonania i przedstawienia wyników badań oraz konsultacji laryngologicznych, neurologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych, konsultacji ortodontycznych, fizjoterapeutycznych oraz innych specjalistycznych w celu dostosowania terapii.

 7. Rodzic zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach stymulacyjno-terapeutycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań, w celu uzyskania pożądanych efektów terapii.

 1. Rodzic zobowiązany jest do rzetelnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń i wskazówek logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie i trwać minimum 30 minut. Od regularności i intensywności ćwiczeń zależą efekty terapii.

II. Opłaty za zajęcia

 1. Koszt czesnego za jeden miesiąc wynosi ……… (od września 2022 do sierpnia 2023). Wysokość czesnego jest stała– nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Czesne liczone jest za zajęcia, które odbędą się w ciągu całego roku szkolnego (patrz – rozliczenie opłaty)

 2. Płatności za dany miesiąc należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca z góry GOTÓWKĄ u logopedy  lub PRZELEWEM na konto studia BOŚ Bank 03 1540 1072 2022 8617 2383 0001 wpisując w tytule: imię nazwisko dziecka, logopeda, miesiąc.

 3. Brak terminowych płatności będzie skutkował zawieszeniem zajęć do momentu ich opłacenia. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które opłaciły zajęcia w terminie. Jeśli uczeń nie ma opłaconych zajęć a jest osobą niepełnoletnią pozostaje w studiu do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna prawnego ale nie uczestniczy w zajęciach.

 4. Studio zastrzega sobie prawo zmiany cen zajęć w ciągu roku poprzez aneks do niniejszej umowy i zobowiązuje się do powiadomienia o tym Ucznia/Rodzica.

III. Nieobecności

 1. Nieobecność Ucznia na planowanej lekcji jest równoznaczna z tym, że lekcja przepada.

 2. Uczeń ma prawo do odrobienia jednej nieobecności raz na miesiąc. Warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami.

 3. Możliwe jest odrobienie tylko jednej lekcji raz w miesiącu, nie później jednak niż w miesiącu kalendarzowym następującym po dacie wystąpienia nieobecności.

 4. Odrobienie zajęć odbywa się w jeden konkretny dzień oraz godzinę, który służy do odrabiania. Logopeda w danym miesiącu podaje, który to będzie dzień i Uczeń/Rodzic ma obowiązek dostosować się do podanej przez logopedę daty. Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności Ucznia w innym terminie niż podanym przez logopedę.

 5. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie uzgodnionym przez Ucznia Rodzica i studio.

 6. Zgłaszanie nieobecności może odbywać się tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (telefon lub SMS pod nr 792951931 lub nr logopedy) za potwierdzeniem odbioru.

IV. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas określony. Jeśli strony nie wypowiedzą umowy wcześniej, jej rozwiązanie następuje w dniu 31 sierpnia 2023 lub po zakończeniu terapii – jeśli nastąpi to wcześniej.

 2. Uczeń/Rodzic ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi nastąpić w formie pisemnej (podanie) lub wysłane na e-mail – vocalingstudio@gmail.com – za potwierdzeniem odbioru.

V. Postanowienia końcowe

 1. Studio zapewnia sumienne i rzetelne prowadzenie zajęć, a także wymaga od ucznia zaangażowania i systematycznej pracy w celu realizacji zamierzonych efektów.

 2. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone na terenie Studia.

 3. Uczeń Vocaling Studio Sylwia Wasilewska jest zobligowany do dbania o instrumenty, wyposażenie i inne przedmioty studia. W przypadku zniszczeń z winy ucznia, odpowiedzialność materialną ponosi Uczeń (jeśli jest osobą pełnoletnią), Rodzice.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 5. W dni ustalone przez studio jako wolne, zajęcia nie odbywają się i nie są liczone w opłacie stałej.

 6. Vocaling Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa wpływających na organizację zajęć, zmiany zasad płatności, zmiany miejsca w którym odbywają się zajęcia.

 7. Sprawy nieuregulowane w tej umowie będą rozstrzygane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczenie dotyczące zdrowia

 1. Oświadczam, że dziecko będzie przychodziło na zajęcia zdrowe.

 2. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na zajęcia w Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku.

 3. Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojego dziecka przed zajęciami.
 4. Zgadzam się, aby zajęcia przeprowadzane były w tzw. rygorze sanitarnym (przyłbice/maseczki, dezynfekowanie rąk)
 5. Zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko punktualnie w celu eliminowania ryzyka zakażenia.

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ich przetwarzania dostępnych w Vocaling Studio w Ełku oraz na stronie www.vocaling.pl.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Terminy dni wolnych podczas których nie odbywają się zajęcia:

Wszystkich Świętych 31 października, 1 i 2 listopada 2022r.
Święto Niepodległości 11 listopada 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna Od 23 grudnia 2022r. do 1 stycznia 2023r.
Trzech Króli 6 stycznia 2023r.
Ferie zimowe Od 23 stycznia do 5 lutego 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-12 kwietnia 2023 r.
Majówka 1-3 maja 2023r.
Boże Ciało

Wniebowzięcie NMP

8 czerwca 2023r.

15 sierpnia 2023r.