REGULAMIN Vocaling Studio Sylwia Wasilewska ROK SZKOLNY 2018/2019

(LEKCJE INDYWIDUALNE)

 • Zajęcia
 1. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, emisji głosu, kształcenia słuchu, itp. Kursy są prowadzone w roku szkolnym (od września do czerwca). W okresie wakacyjnym istnieje również możliwość organizacji lekcji indywidualnych/grupowych/warsztatów.
 2. Lekcja indywidualna trwa 45 minut.
 3. Lekcje indywidualne organizowane są w wyznaczonym na stałe terminie, w trybie – jedno spotkanie w tygodniu. Uczeń lub opiekun prawny zobowiązany jest przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego do poinformowania szkoły o ewentualnych planowanych zmianach w ilości lekcji indywidualnych. Przekazanie informacji odbywa się poprzez wskazany numer telefonu bądź adres e-mail.
 • Opłaty za naukę
 1. Koszt czesnego za jeden miesiąc wynosi …….. złWysokość czesnego jest stała– nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Czesne liczone jest za zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Płatności za dany miesiąc należy dokonywać przelewem, do 5 dnia każdego miesiąca z góry, na konto bankowe szkoły: BOŚ Bank Ełk 03 1540 1072 2022 8617 2383 0001
 3. Brak terminowych płatności będzie skutkował zawieszeniem zajęć.
 4. W tytule przelewu należy wpisać: imię nazwisko, miesiąc, nazwa przedmiotu (np. śpiew, kształcenie słuchu, emisja głosu).
 • Nieobecności
 1. Nieobecność ucznia na planowanej lekcji jest równoznaczna z tym, że lekcja przepada.
 2. Uczeń ma prawo do odrobienia jednej nieobecności raz na 3 miesiące. Warunkiem jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi zajęciami.
 3. Możliwe jest odrobienie tylko jednej lekcji raz na 3 miesiące, nie później jednak niż w miesiącu kalendarzowym następującym po dacie wystąpienia nieobecności.
 4. Odrobienie zajęć odbywa się tylko w jednym dniu wyznaczonym przez Studio. Będzie to zazwyczaj piątek lub sobota a czasami też inny dzień. Uczeń ma obowiązek dostosować się do podanej przez Studio daty. Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia w innym terminie niż podane przez Studio.
 5. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie uzgodnionym przez ucznia (opiekuna prawnego) i studio.
 6. Zgłaszanie nieobecności może odbywać się tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (telefon lub SMS) za potwierdzeniem odbioru.
 • Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy
 1. Umowa zawarta jest na czas określony. Jeśli strony nie wypowiedzą umowy wcześniej, jej rozwiązanie następuje w dniu 18 czerwca 2019.
 2. Uczeń (opiekun prawny) ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi nastąpić w formie pisemnej lub poprzez wskazany kanał komunikacji – za potwierdzeniem odbioru.
 • Postanowienia końcowe
 1. Studio zapewnia sumienne i rzetelne prowadzenie zajęć, a także wymaga od ucznia zaangażowania i pracy w celu realizacji zamierzonych efektów.
 2. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone na terenie Studia.
 3. Uczeń Vocaling Studio Sylwia Wasilewska jest zobligowany do dbania o instrumenty, wyposażenie i inne przedmioty szkolne. W przypadku zniszczeń z winy ucznia, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń (jeśli jest osobą pełnoletnią), rodzice lub opiekunowie.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. W trakcie obowiązywania umowy uczeń, który bierze udział w konkursach, przesłuchaniach, koncertach podaje jako:- osobę przygotowującą wokalnie ucznia, trenera wokalnego –  Sylwię Wasilewską,- placówkę w której pracuje uczeń – Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku.Jeżeli uczeń jest wystawiany do konkursu/koncertu/przesłuchania z innej placówki to wpisuje jako osobę  współprzygotowującą Sylwię Wasilewską.
 6. W dni ustalone przez szkołę jako wolne, zajęcia nie odbywają się (patrz zakładka Cennik–> Dni wolne od zajęć).