REGULAMIN Vocaling Studio Sylwia Wasilewska ROK SZKOLNY 2018/2019

(ZAJĘCIA GRUPOWE)

 • Zajęcia
 1. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, emisji głosu, kształcenia słuchu, itp. Kursy są prowadzone w roku szkolnym (od września do czerwca). W okresie wakacyjnym istnieje również możliwość organizacji lekcji indywidualnych/grupowych/warsztatów.
 2. Studio zastrzega, że liczba osób w grupie może ulegać zmianie. Zajęcia prowadzone są w grupach od 3 do 10 osób – w zależności od rodzaju zajęć. Każda z grup ma w tygodniu jedno spotkanie trwające ………(45-60) minut (w zależności od rodzaju zajęć).
 • Opłaty za naukę
 1. Czesne za zajęcia wynosi …………zł/miesiąc. Wysokość czesnego jest stała– nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Czesne liczone jest za zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Dla ucznia rozpoczynającego naukę w Vocaling Studio Sylwia Wasilewska, w drugiej połowie miesiąca, opłata wynosi połowę stawki bazowej.
 3. W przypadku nieobecności ucznia, opłata nie zmienia się, obowiązuje pełna stawka za cały miesiąc.
 4. Płatności należy dokonywać przelewem z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe szkoły: BOŚ Bank Ełk 03 1540 1072 2022 8617 2383 0001Brak terminowych płatności za zajęcia będzie skutkował brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 5. W tytule przelewu należy wpisać: imię nazwisko, miesiąc, nazwa przedmiotu (np. kształcenie słuchu, angielski wokal, itp.)
 • Nieobecności
 1. Nieobecność ucznia na zajęciach jest równoznaczna z tym, że zajęcia przepadają.
 2. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie zaproponowanym przez studio.
 • Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy
 1. Umowa zawarta jest na czas określony. Jeśli strony nie wypowiedzą umowy wcześniej, jej rozwiązanie następuje w dniu 18 czerwca 2019.
 2. Uczeń (opiekun prawny) ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi nastąpić w formie pisemnej lub poprzez wskazany kanał komunikacji – za potwierdzeniem odbioru.
 • Postanowienia końcowe
 1. Studio zapewnia sumienne i rzetelne prowadzenie zajęć, a także wymaga od ucznia zaangażowania i pracy w celu realizacji zamierzonych efektów.
 2. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone na terenie Studia.
 3. Uczeń Vocaling Studio Sylwia Wasilewska jest zobligowany do dbania o instrumenty, wyposażenie i inne przedmioty szkolne. W przypadku zniszczeń z winy ucznia, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń (jeśli jest osobą pełnoletnią), rodzice lub opiekunowie.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. W trakcie obowiązywania umowy uczeń, który bierze udział w konkursach, przesłuchaniach, koncertach podaje jako:

– osobę przygotowującą wokalnie ucznia, instruktora wokalnego –  Sylwię Wasilewską,

– placówkę w której pracuje uczeń – Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku.

Jeżeli uczeń jest wystawiany do konkursu/koncertu/przesłuchania z innej placówki to wpisuje jako osobę  współprzygotowującą Sylwię Wasilewską.

 1. W dni ustalone przez szkołę jako wolne, zajęcia nie odbywają się (patrz zakładka Cennik–> Dni wolne od zajęć).