Umowa na zajęcia grupowe 2022/2023


pomiędzy Vocaling Studio Sylwia Wasilewska 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 18a, vocalingstudio@gmail.com tel. 792 951 931

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres, telefon, e-mail

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………


 • 1. Zajęcia

 1. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, emisji głosu, kształcenia słuchu, itp. Kursy są prowadzone w roku szkolnym (od września do czerwca). W okresie wakacyjnym istnieje również możliwość organizacji lekcji indywidualnych/grupowych/warsztatów.

 2. Studio zastrzega, że liczba osób w grupie może ulegać zmianie bądź grupy mogą być łączone. Zajęcia prowadzone są w grupach od 3 do 6 osób – w zależności od rodzaju zajęć. Każda z grup ma w tygodniu jedno spotkanie trwające 60 minut.

 3. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem ucznia lub jeśli uczeń jest osobą niepełnoletnią – rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania ustalonych w niej zasad. 

 4. Uczeń, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania studia o wszelkich chorobach, urazach, kontuzjach.

 • 2. Opłaty za naukę

 1. Czesne za zajęcia wynosi …… zł/miesiąc (płatne wrzesień-czerwiec)Wysokość czesnego jest stała– nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Czesne liczone jest za zajęcia, które ODBĘDĄ SIĘw ciągu całego roku szkolnego i jest ono podzielone na równe raty.

 2. W przypadku nieobecności ucznia, opłata nie zmienia się, obowiązuje pełna stawka za cały miesiąc.

 3. Płatności należy dokonywać przelewem z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe szkoły: 

  BOŚ Bank Ełk 03 1540 1072 2022 8617 2383 0001 Brak terminowych płatności za zajęcia będzie skutkował brakiem możliwości udziału w zajęciach.

 4. W tytule przelewu należy wpisać: imię nazwisko, miesiąc, nazwa przedmiotu (np. Ania Kowal, wrzesień, śpiew grupowe, itp.)

 5. Brak terminowych płatności będzie skutkował zawieszeniem zajęć do momentu ich opłacenia. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które opłaciły zajęcia w terminie. Jeśli uczeń nie ma opłaconych zajęć a jest osobą niepełnoletnią pozostaje w studiu do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna prawnego ale nie uczestniczy w zajęciach.

 6. Studio zastrzega sobie prawo zmiany cen zajęć w ciągu roku poprzez aneks do niniejszej umowy i zobowiązuje się do powiadomienia o tym Ucznia/Rodzica.

 • 3. Nieobecności

 1. Nieobecność ucznia na zajęciach jest równoznaczna z tym, że zajęcia przepadają.

 2. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie uzgodnionym przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego i studio bądź prowadzone będą przez osobę zastępującą. Studio zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego zastępstwa w przypadku niedyspozycji nauczyciela.

 3. W przypadku gdy nie możemy odbywać zajęć stacjonarnie (np. kwarantanna) prowadzone są lekcje online przez Skype (Vocaling Studio) lub inny komunikator.

 • 4. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas określony. Jeśli strony nie wypowiedzą umowy wcześniej, jej rozwiązanie następuje w dniu  23 czerwca 2023.

 2. Uczeń (opiekun prawny) ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi nastąpić w formie pisemnej osobiście lub poprzez e-mail – za potwierdzeniem odbioru.

  5. Postanowienia końcowe

 1. Studio zapewnia sumienne i rzetelne prowadzenie zajęć, a także wymaga od ucznia zaangażowania i pracy w celu realizacji zamierzonych efektów.

 2. Vocaling Studio Sylwia Wasilewska nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone na terenie Studia.

 3. Uczeń Vocaling Studio Sylwia Wasilewska jest zobligowany do dbania o instrumenty, wyposażenie i inne przedmioty szkolne. W przypadku zniszczeń z winy ucznia, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń (jeśli jest osobą pełnoletnią), rodzice lub opiekunowie.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach a jej treść jest dostępna na https://vocaling.pl.

 5. W trakcie obowiązywania umowy uczeń, który bierze udział w konkursach, przesłuchaniach, koncertach podaje jako: 

– osobę przygotowującą wokalnie ucznia, instruktora wokalnego – Sylwię Wasilewską, 

– placówkę, w której pracuje uczeń – Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku. 

Jeżeli uczeń jest wystawiany do konkursu/koncertu/przesłuchania z innej placówki to wpisuje jako osobę współprzygotowującą Sylwię Wasilewską.

 1. W dni ustalone przez szkołę jako wolne, zajęcia nie odbywają się.

 2. Uczeń nie może nagrywać całych zajęć, ponieważ są to zajęcia grupowe. Uczeń może nagrywać swoje ćwiczenia ale nie może odtwarzać, powielać, udostępniać tych nagrań innym osobom lub umieszczać ich w Internecie lub innych miejscach. Zabrania się udostępniania materiałów przekazanych przez studio i nagrywanych na zajęciach innym osobom bez pisemnej zgody właściciela studia Sylwii Wasilewskiej.

 3. Vocaling Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa wpływających na organizację zajęć, zmiany zasad płatności, zmiany miejsca w którym odbywają się zajęcia.

 4. Sprawy nieuregulowane w tej umowie będą rozstrzygane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Oświadczenie dotyczące zdrowia

  1. Oświadczam, że dziecko będzie przychodziło na zajęcia stacjonarne zdrowe – jeśli będzie chore to zajęcia odbywać się będą ONLINE (patrz  § 3. Nieobecności pkt. 7). Przyjmuję do wiadomości, że nauczyciel może odmówić pracy z dzieckiem/uczniem, które przyszło na zajęcia chore i odesłać je do domu. 

  2. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na zajęcia w Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku. 

  3. Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojego dziecka przed zajęciami.

  4. Zgadzam się, aby zajęcia przeprowadzane były w tzw. rygorze sanitarnym (maseczki – oczekując na zajęcia, dezynfekowanie i mycie rąk) gdy zostanie to wprowadzone odgórnie.

  5. Zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko/przychodzić i wychodzić punktualnie w celu eliminowania ryzyka zakażenia.

  Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

  Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażamzgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ich przetwarzania dostępnych w Vocaling Studio w Ełku oraz na stronie https://vocaling.pl.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Terminy dni wolnych podczas których nie odbywają się zajęcia: 

Wszystkich Świętych

31 października, 1 i 2 listopada 2022r.

Święto Niepodległości

11 listopada 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

Od 22 grudnia 2022r. do 1 stycznia 2023r.

Trzech Króli 

6 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

Od 23 stycznia do 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Od 6 do 12 kwietnia 2023 r. 

Majówka

1 – 3 maja 2023r.

Boże Ciało

8 czerwca 2023r.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


Ełk, dn. …….

…………………………………………………….

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/rodzica/ prawnego opiekuna)


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Vocaling Studio Sylwia Wasilewska wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz stronach prowadzonych przez Studio, folderach Studia w celu informacji i promocji Studia.


………………………………………………………………………………………………………

( imię/imiona i nazwisko ucznia/dziecka)


Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).


..…………………..…………………………….……………………………………………….

(czytelny podpis pełnoletniego ucznia rodzica lub prawnego opiekuna