KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Vocaling Studio Sylwia Wasilewska pod adresem ul. Piłsudskiego 18a, 19-300 Ełk

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Vocaling Studio Sylwia Wasilewska umowy o świadczenie usług oferowanych przez Vocaling Studio Sylwia Wasilewska i wykonania zawartej przez Ciebie z Vocaling Studio Sylwia Wasilewska umowy o świadczenie usług oferowanych przez Vocaling Studio Sylwia Wasilewska, a także wykonania ciążących na Vocaling Studio Sylwia Wasilewska obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Vocaling Studio Sylwia Wasilewska jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Vocaling Studio Sylwia Wasilewska) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Vocaling Studio Sylwia Wasilewska umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Vocaling Studio Sylwia Wasilewska na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy home.pl a Podwykonawcami Vocaling Studio Sylwia Wasilewska.

4) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Vocaling Studio Sylwia Wasilewska posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Vocaling Studio Sylwia Wasilewska umowy o świadczenie usług oferowanych, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Vocaling Studio Sylwia Wasilewska. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z home.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez Vocaling Studio Sylwia Wasilewska, – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapoznałem/am się i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Vocaling Studio, Sylwia Wasilewska w Ełku ul. Piłsudskiego 18a, NIP8481717335 informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.