REGULAMIN WARSZTATÓW

1.
Organizator

Organizatorem warsztatów jest Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku reprezentowany przez Sylwię Wasilewską.

Dane kontaktowe:

Vocaling Studio Sylwia Wasilewska

19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 18A

vocalingstudio@gmail.com

tel. 792-951-931

2.
Miejsce i czas warsztatów

Warsztaty odbędą się w terminie 22-24 marca 2019 roku

Zajęcia grupowe 23 marca 2019 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku

Zajęcia indywidualne 22 i 24 marca 2019 roku w Vocaling Studio ul. Piłsudskiego 18a w Ełku

3.
Zgłoszenia i zakup vouchera

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem vocalingstudio@gmail.com.
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zakupem vouchera na udział

w Warsztatach „Głos Ciało Rytm” w Ełku w dniach 22-24 marca 2019 roku.
​​

4.
Program i przebieg warsztatów

Warsztaty składają się z trzech dni warsztatowych, w czasie których Uczestnik bierze udział w następujących zajęciach:

– zajęcia grupowe z dr Anną Gadt

Warsztaty odbywać się będą w następujących godzinach:

zajęcia indywidualne 22 marca 2019  godz. 15.30-19.30

24 marca godz. 9.00-13.00

Zajęcia indywidualne nie wchodzą w skład zajęć grupowych. Wykupowane są indywidualnie zgodnie z ilością miejsc.

zajęcia grupowe 23 marca 2019 godz. 9.00-13.00 oraz 15.00-19.00

5.
Uczestnik Warsztatów

Uczestnikiem warsztatów mogą być osoby, które w dniu rozpoczęcia warsztatów mają ukończone 13 lat. Osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia) w czasie warsztatów przebywają pod nadzorem opiekunów prawnych lub dostarczają zgodę na uczestnictwo w warsztatach wypełnioną i popisaną przez opiekunów.

Organizator może wyrazić zgodę na udział uczestników poniżej 13 roku życia, po wcześniejszym omówieniu tej kwestii z opiekunem.

6.
Cena i płatność

Cena zajęć grupowych wynosi 200 zł.

Cena 60 min. zajęć indywidualnych wynosi 110 zł

 W ramach tej opłaty Organizator zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia opisane w punkcie 4 tegoż regulaminu.

Cena nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia (obiadów).

W momencie zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł lub całość kwoty (200 zł) w przypadku wykupienia zajęć grupowych

lub 110 zł w przypadku wykupienia tylko zajęć indywidualnych

bądź 310 zł w przypadku wykupienia zajęć grupowych oraz indywidualnych

na konto wskazane w niniejszym regulaminie.

W przypadku wpłaty zaliczki, płatność drugiej raty przypada najpóźniej na dzień 10 marca 2019.​

7.
Wyżywienie

Organizator zapewnia wodę, herbatę, kawę w czasie warsztatów.

8.
Odstąpienie od umowy

Uczestnikowi, zgodnie z zapisami art. 38 u. 12 „Ustawy o prawach konsumenta”, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9.
Odwołanie warsztatów

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania warsztatów (równoznaczne ze zwrotem wpłaconych opłat) w przypadku nieskompletowania odpowiedniej ilości uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

10.
Numer rachunku bankowego

Wpłaty należy kierować na poniższy numer rachunku bankowego:

Vocaling Studio Sylwia Wasilewska w Ełku

 BOŚ BANK Ełk 03 1540 1072 2022 8617 2383 0001

TYTUŁ: Imię i nazwisko Uczestnika – warsztaty Gadt

 

11. Pozostałe ustalenia

    1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali ubezpieczenie NNW. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

    2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć.
    3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
    4. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
    5. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji  firmy Vocaling Studio w Ełku  w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *